มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ภารกิจ หน้าที่
ภารกิจ หน้าที่

ภารกิจ หน้าที่


วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการเรียนรู้สาธารณภัย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เครือข่ายร่วม รวดเร็วการปฎิบัติ
พันธกิจหน้าที
1. ถวายอารักขาฯรักษาความปลอดภัยด้านการดับเพลิง องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูสภาพพื้นที่
3. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยในพื้นที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. ส่งเสริมชุมชนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย