มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
พลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ประทัด เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
พลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ประทัด เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

พลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ประทัด เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้


ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี จะมีการผลิตสะสม จำหน่าย การเล่นดอกไม้เพลิง และโคมลอย ตลอดจนพลุต่างๆ เป็นประจำ และพลุหรือดอกไม้เพลิง มีส่วนประกอบที่เป็นวัตถุระเบิด จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงมีข้อแนะปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดังนี้
1.การเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ต้องใช้ความระมัดระวัง ไม่เล่นผาดโผน ใกล้วัตถุไวไฟ หรืออาคารบ้านเรือน ไม่เก็บดอกไม้เพลิง ประทัดไว้ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง หรือที่มีอากาศร้อนแสงแดดส่องเพราะทำให้เกิดการเสียดสีและระเบิดได้ การเล่นดอกไม้เพลิง พลุ โคมลอยของเด็กจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
การเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอยที่กระทำโดยปรระมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.ผู้ผลิต สะสม และจำหน่ายดอกไม้เพลิงจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามที่กฎหมายกำหนด
3.ห้ามจำหน่ายและห้ามเล่น ประทัดสามเหลี่ยม ประทัดรูปทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดจีนทุกชนิด ไดนาไมค์

เมื่อเกิดเหตุ หรือพบเหตุสาธารณภัย โทรสายด่วน 199   อัคคีภัย เรือล่ม โป๊ะล่ม หรือคนตกน้ำ