กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย,พระราชบัญญัติ,กฎกระทรวง,ระเบียบ ที่นำมาใช้ประกอบการปฎิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการทำงานดับเพลิงและกู้ภัย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
การเก็บรักษาและการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและกิจการอันอาจ
กฏกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๐)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ๒๕๒๒
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช ๒๕๕๐
กฏกระทรวงฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๓๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
กฏกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Copyright